homeSearch for KOLAS-accredited Organizations>Inspection

InspectionSearch for KOLAS-accredited Organizations

TOTAL : 75

No Accreditation Number Lab Name Accreditation Period Scope Contacts File
1 KI173 Korea Transportaion Safety Authority 2023-10-16 ~ 2027-10-15 054-459-7983
2 KI172 Korea Electrical Manufacturers Cooperative 2023-10-16 ~ 2027-10-15 031-724-6163
3 KI171 SAFEUS Co., Ltd. 2023-08-10 ~ 2027-08-09 02-567-7904
4 KI170 Busan Techno-Park 2023-05-12 ~ 2027-05-11 051-320-3574
5 KI169 TUV Rheinland Korea Ltd. 2022-11-15 ~ 2026-11-14 02-860-9853
6 KI168 Safety & Health Advancement Institute 2022-07-04 ~ 2026-07-03 02-804-7900
7 KI167 KIEP 2022-05-12 ~ 2026-05-11 031-477-1236
8 KI166 Korea Institute of Child Safety Research 2022-04-04 ~ 2026-04-03 02-6010-1600
9 KI165 Korea Elevator Safety Foundation 2021-12-10 ~ 2025-12-09 031-723-8858
10 KI164 Korea Elevator Safety Organization 2021-11-24 ~ 2025-11-23 062-682-9381